Zborník z konferencie konanej dňa 2. a 3. októbra 2014 v Rožňave

03.03.2015 08:30

Krásna Hôrka - stavebný vývoj stredného a dolného hradu

Z neskorostredovekej etapy (pred 1540) možno v hmote terajšieho paláca Františky identifikovať murivá JV fasády a dvojice nároží staršej stredovekej veže (vstupná brána pôvodne s priekopou a mostom na 2. hradnom nádvorí). S tým súvisí úsek hradobného múra staršieho zaniknutého neskoro stredovekého...

—————

31.12.2014 13:54

Nálezy a reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v ev. a. v. kostole v Dobšinej

Prvú písomnú zmienku o tomto území nachádzame v listine z roku 1243, ktorou ho kráľ Belo IV. daroval Bebekovcom, ktorí v 14-.tom storočí osídlili Dobšinú nemeckými kolonistami, tí od počiatku rozprúdili banskú ťažbu, čo podnietilo rýchly rozvoj lokality, takže koncom 14. a začiatkom 15. storočia tu...

—————

25.12.2014 19:09

Architektonicko-historický výskum striech a krovov v Ochtinej a Koceľovciach

Autor pamiatkových výskumov: Ing. Peter Glos (za nezištnú kolegiálnu pomoc patrí vďaka Ing. arch. M. Janovskej) Spolupráca: Archívny výskum: Mgr. Monika Tihányiová, PhD. Dendrochronologická analýza: Ing. Tomáš Kyncl, Dendrolab Brno Zameranie, grafika: Ing. Jaroslava Glosová Realizácia výskumov:...

—————

23.12.2014 13:45

Historické krovy na hrade Krásna Hôrka

Pamiatková hodnota tesárskych konštrukcií pred požiarom v roku 2012 Príspevok: Rožňava 02. 10. 2014 – Gotická cesta Autor: Ing. Ľubor Suchy, Pöschlova 3, 080 01 Prešov (lubor.suchy@gmail.com)     Požiar, ktorý v marci 2012 zachvátil hrad Krásna Hôrka, zničil všetky strechy...

—————

05.12.2014 17:08

Turňa nad Bodvou, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Reštaurovanie interiéru svätyne 2007 - 2014 (Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest.)   Pri reštaurátorskom výskume interiéru kostola, ktorý v r. 2004 realizovali Ľ. Cáp akad. mal, Mgr. P. Gomboš akad.mal.rest., boli v svätyni kostola identifikované stredoveké vrstvy...

—————

14.11.2014 20:19

Výsledky pamiatkového výskumu ev. a. v. kostola v Štítniku

NKP ev. a.v. kostol v Štítniku, č. ÚZPF 558/0   Pamiatkový výskum architektonicko-historický a umelecko-historický 2011 - 2012 Spracovatelia pamiatkového výskumu: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, PhDr. Norma Urbanová, Mgr. Silvia Paulusová Spolupráca: Ing. Ľubor...

—————

13.11.2014 19:24

Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku

PhDr. Peter Tajkov ÚVOD Štítnik sa nachádza v južnej časti Slovenského Rudohoria, pod západnými úbočiami Plešiveckej planiny, v údolí potoka Štítnik. Kostol stojí na západnom okraji historického námestia. Najnovší stav historiografického bádania o samotnej obci, ktorá bola pôvodne...

—————

07.11.2014 19:04

Henckovce, rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, informácia o začatom prieskume

Mgr. art. Peter Mlich Mgr. art. Tomáš Székely fotografie: Štefan Kesi všetky obrázky v texte zväčšíte preklikom O historii obce Henckovce Prvá obec na územi dnešných Henckoviec sa nazývala Hermanovce a vznikla okolo roku 1250, teda približne v tom istom čase ako kostol, ktorý sa datuje tiež do...

—————

04.11.2014 19:34

Náčrt vývoja kostola v Štítniku – v kontexte so stredovekou sakrálnou architektúrou Spiša

PhDr. Norma Urbanová   Štítnik, ako súčasť Kráľovského domínia Turňa, patril medzi ustálené sídelné jednotky z prelomu 11. a 12. storočia, ktoré tvorili systém špecializovaných obcí v služobníckom postavení zásobujúcich kráľovský dvor.  Toto územie v povodí rieky Štítnik, bolo zo severnej...

—————

04.11.2014 19:27

Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kameňanoch

kamenany.pdf (3175135) Začiatok výstavby  kostola možno podľa slohových prvkov datovať do obdobia  druhej polovice  13. storočia. Pôvodne bol kostol zasvätený Svätému Ladislavovi. Jeho dnešnú podobu ovplyvnili prestavby v 17. storčí ,keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných...

—————