Ako sme použili sumu získanú z príspevku 2% z dane za rok 2014

02.02.2015 09:28

Od Vás, našich podporovateľov, sa nám podarilo v roku 2014 vyzbierať (z daní za rok 2013) sumu 390,- eur. Za podporu Vám ďakujeme. Túto sumu sme celú vložili do partnerského projektu, ktorý sme realizovali v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF). Partner projekt podporil sumou 1826,- eur.

 

Vyhodnotenie partnerského projektu

Stredoeurópskej nadácie a OZ Gotická cesta

„Vlastník v núdzi - pamiatka v ohrození“

 

Občianske združenie Gotická cesta sa zameriava na pomoc pri obnove pamiatok v ekonomicky upadajúcom regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi mobiliármi – oltáre, kazateľnice, krstiteľnice (v súčasnosti sú to prevažne kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania). Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol, mladí sa vysťahovali za prácou. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky, a tie sa dostávajú do stavu ohrozenia.

Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za bezplatnej administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95% nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5%. Tu znovu pomáha naše občianske združenie a formou získavania sponzorských príspevkov sa snaží vlastníkom povinnú spoluúčasť vykryť. V roku 2013 sme takto pomohli sumou 1500, - eur. V roku 2014 boli v programe MK SR Obnovme si svoj dom úspešné viaceré projekty. Realizácia štyroch z nich bola ohrozená insolventnosťou vlastníka. Povinnú spoluúčasť vlastníka a tiež prostriedky chýbajúce na ukončenie reštaurovania vykryli prostriedky z partnerského projektu.  Za podporu programu svojmu partnerovi ďakujeme.

 

Rozpočet projektu

NÁKLADY podľa položiek

Celková suma
v EUR

Príspevok CEF
 v EUR

Príspevok OZ Gotická cesta
v EUR

 

 

 

 

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Brdárka (povinná spoluúčasť a náklady nekryté poskytnutou dotáciou)

705,00

580,00

125,00

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Markuška (povinná spoluúčasť a náklady nekryté poskytnutou dotáciou)

569,00

469,00

100,00

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Roštár (povinná spoluúčasť )

482,00

397,00

85,00

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Koceľovce (povinná spoluúčasť) 

460,00

380,00

80,00

 

 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY

2 216,00

1 826,00

390,00

Na svojom zasadnutí dňa 5.12.2014 odborná pracovná skupina v zložení M. Boldiš, E. Kušnierová, E. Tományová a E. Šmelková prekontrolovala výsledky, postup a doklady ku projektu „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození a konštatuje nasledujúce: Projekt splnil svoj cieľ podporiť cirkevné zbory v ich snahe o reštaurovanie kultúrnych pamiatok na turistickej trase Gotická cesta. V roku 2014 bol program zameraný na  dokončenie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole v Brdárke, dokončenie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole v Markuške, pokračovanie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole Roštári, pokračovanie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole v Koceľovciach. Časový plán projektu bol dodržaný.

Dva z vyššie uvedených oltárov, a to oltár z kostola v Brdárke a Markuške, sa vrátili zreštaurované do interiérov kostolov. Pozývame všetkých milovníkov pamiatok, aby si ich prišli pozrieť.

Zreštaurovaný oltár v Brdárke

Zreštaurovaný oltár v Markuške

—————

Späť